Nowa strona Internetowa

Z przyjemnością zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej 

nowy adres

Uwaga zmiana

Msza Św. rekolekcyjna w środę 4.03.2015 dla klas I-VI będzie o 8.00 

 

Informacja dla rodzicow

Rodzice, których dzieci będą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych w czsie Rekolekcji Wielkopostnych tj. 2,3,4 marca 2015r, proszeni są o powiadomienie do 25 lutego 2015r wychowawcę świetlicy szkolnej. 

Regulamin rekrutacji

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
NA ROK SZKOLNY 2015/16
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W GASZOWICACH

 Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004 r. Nr 256  poz. 2572)       Ustawa z dnia 6 grudnia  2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2014 poz.7)

1.  Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 przyjmuje się dzieci:

 a)   urodzone w 2009 r.,

 b)  urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia  31  grudnia  2008 r. ,

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor.

3.Do klasy pierwszej przyjmuje się:
     a)  z urzędu  - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły                                                                                
     b)  na wniosek rodziców/prawnych opiekunów  – dzieci zamieszkałe poza obwodem     szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi.  Przyjęcie dziecka spoza obwodu nie może skutkować koniecznością utworzenia nowego  oddziału, ani  też stanowić prawdopodobieństwa tworzenia dodatkowego w  kolejnym  roku  szkolnym.

4. Jeżeli przyjęcie ucznia  zamieszkałego poza obwodem  wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

5. Dzieci  zamieszkałe  poza  obwodem  szkoły  przyjmuje  się  po  przeprowadzeniu  postępowania   rekrutacyjnego.   

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  szkoły w składzie: wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny, sekretarz szkoły .

7. W przypadku , gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc , którymi dysponuje szkoła, dzieci są przyjmowane z uwzględnieniem następujących kryteriów:                  
a) dzieci, które ze względu na pracę zawodową rodziców lub inną uzasadnioną sytuację rodzinną  wymagają codziennej opieki członków rodziny  lub innych osób zamieszkujących w obwodzie szkoły – 3 pkt              

b) dzieci posiadające rodzeństwo w tej samej szkole – 3 pkt  

c) dzieci z ulic spoza obwodu graniczących z ulicami należącymi do obwodu szkoły - 4 pkt
8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.

9. Oddziały klasowe tworzy się biorąc pod uwagę:                                                                                            

- liczebność oddziałów -  do 25 uczniów, z zastrzeżeniem, iż szkoła pozostawia rezerwę wolnych miejsc uwzględniając ruch uczniów w ciągu roku szkolnego,                                                                                                                          

 - rok i miesiąc urodzenia dziecka,                                                                                                                          
 -
inne wskazania.

10. Terminy postępowania rekrutacyjnego:
    a) składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej –
od 16 lutego  do 06 marca             

     b) postępowanie rekrutacyjne   – do 30 kwietnia                                                                              

     c) podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego – do 7 maja                                                                                  
    d) ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych klas – do 31 maja

11. Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości.

 

 

Rekrutacja 2015/2016

 

Zapisy dzieci do klas I na rok szkolny 2015/2016, rozpoczynają się od 16 lutego 2015 i potrwają do 6 marca 2015r w sekretariacie szkoły.